تبلیغات
طبیعت زیبا - ﮔﺎزھﺎی ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ در ﺟﻮ زﻣﯿﻦ (Greenhouse Gases (GHG
طبیعت زیبا
بسم الله الرحمن الرحیم

 
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺑﯿﻦ ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را در ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮا ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد اﻣﺎ ﮔﺎزھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﮫﯿﻢ اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﻧﺘﺸﺎر آن ﮔﺎزھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮا در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.

دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺑﯿﻦ ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را در ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮا ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد اﻣﺎ ﮔﺎزھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﮫﯿﻢ اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﻧﺘﺸﺎر آن ﮔﺎزھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮا در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد. ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮا ﮐﻪ در ﺳﺎل 2009 در ﮐﭙﻨﮫﺎگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ 3 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﮔﺎزھﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺬب و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺎز ھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ. اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی آب، دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻣﺘﺎن، اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن و ازن ھﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روی درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻣﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺎز ھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﺷﺐ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﺨﺎر آب و اﺑﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ھﻮا ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﮫﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 80 درﺻﺪ از دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺟﮫﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدن و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ھﺰاران ﺳﺎل در ﺟﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺛﺮ آن ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ ﮔﺎزھﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻏﯿﺮ از دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺎ ﻣﺮز 80 درﺻﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب و ھﻮا را ﻇﺮف ﻣﺪت 2 دھﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 80 درﺻﺪ ) در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺎز ھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺎن در ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ اﻧﺮژی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺎﺗﻠﺮ، رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﻮﺧﺖ ھﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ اﻧﺘﺸﺎر دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎد در ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺎزھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺎزھﺎ، دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻣﺴﺌﻮل دوﺳﻮم اﻧﺮژی ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ھﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪود20 درﺻﺪ از دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از 1000 ﺳﺎل در ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺘﺎن ﮔﺎز ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ و ﺣﺪود 9 ﺳﺎل در ھﻮای اﻃﺮاف ﺟﻮ دوام ﻣﯽ آورد. ﮔﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮی ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﮔﺮوه ﻧﮫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺎزھﺎ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ده ھﺎ ھﺰار ﺳﺎل در ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎﺗﻠﺮ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎھﺶ اﻧﺘﺸﺎر دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎزھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﻧﻮع ﮔﺎز ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎ، ﭼﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭼﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزھﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﻄﻊ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻌﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﺎن در ﺟﻮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت 10 ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد و ھﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

نوع مطلب : گرمایش جهانی، 
برچسب ها : گرمایش، زمین، گلخانه، جو زمین، جهان،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 آذر 1392 01:52 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


تا زمانی كه انسان در عرصه گیتی زندگی می كند پیش از آنكه یك رویداد فلكی طومار زندگی او را در هم پیچید، همواره باید بیاموزد كه چگونه زندگی كند و به چه نحو از مواهب طبیعی استفاده كند. كم توجهی یا بی توجهی به قوانین طبیعت به خوبی نشانگر بروز اوضاعی است كه امروز در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست با‌ آن مواجهیم.امید است باهمیاری و افزایش آگاهی هر چه بیشتر دوستداران طبیعت ومحیط زیست، بتوان تا دیر نشده از تخریب بیشتر این منابع باارزش جلوگیری به عمل آورد.اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : آرینا
پیوندهای روزانه
نویسندگان
نظرسنجی
چه دلایلی برای تخریب محیط زیست در ایران اولویت دارند؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی